OHSAS 18001 | سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

OHSAS 18001

OHSAS 18001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 یک چارچوب مدون و جامع را جهت رسیدگی به وضعیت ایمنی و بهداشت کاری پرسنل ارائه می دهد که با اجرای آن، سازمان ها می توانند علاوه بر برآورده ساختن الزامات قانونی مرتبط (مانند قانون کار)، از بروز هزینه های ناشی از بیماری های شغلی جلوگیری کنند. هدف از پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شناسایی،حذف ویا به حداقل رساندن ریسک های مرتبط با بهداشت وایمنی کارکنان و سایر طرف های ذینفع که در معرض ریسک های OH&S قرار دارند یاری می نماید.

شرکت پارس اتیلن کیش به جهت سیستماتیك كردن نظارت و كنترل كلیه فعالیتهای مؤثر بر سلامت و ایمنی کارمندان خود، صرفه جوئی در مصرف منابع و زمان، پرسنل و تضمین سلامتی پرسنل تصمیم به استقرار نظام سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی Ohsas 18001 براساس معیارهای استاندارد ایزو نمود كه در این راستا پس از تعیین و تدوین خط مشی سازمان و مدون نمودن نظامنامه و روشهای اجرائی و دستورالعملها،فرایند سازی جهت نیل به هدف نهایی اجرا گردید.و نهایتاً پس از ۲ روز ممیزی سخت و موشكافانه توسط ممیزان شركت گواهی دهنده (شركت بین المللی SGS سوئیس ) شرکت پارس اتیلن کیش موفق به اخذ گواهینامه OHSAS 18001 گردید.

هدف از پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شناسایی،حذف ویا به حداقل رساندن ریسک های مرتبط با بهداشت وایمنی کارکنان و سایر طرف های ذینفع که در معرض ریسک های OH&S قرار دارند یاری می نماید.

OHSAS 18001

OHSAS سرواژه ( Occupational Health and safety Assessment series ) به معنی سری ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای می باشدکه شامل استاندارد های OHSAS18001 و OHSAS18002 بوده که نیازمندیهایی را برای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مانند استاندارد های مشابه BS 8800 , ISA 2000 , AS4801 و …بیان می دارد تا سازمان را قادر سازد تمام ریسكهای ایمنی و سلامت حرفه ای خود را تحت كنترل در آورده و كارآئی آن را بهبود بخشد

گواهینامه OHSAS ۱۸۰۰۱ درباره چیست

 • دستیابی به یك سیستم مدیریت OH&S یكپارچه و ساختاری
 • ایجاد یك فرآیند بازنگری و ممیزی OH&S .
 • عملكرد سازمان در رابطه با حذف، به حداقل رسانیدن و كنترل خطرات و ریسك ها
 • اثبات وجود سیستم مدیریت كنترل در سازمان از طریق فرآیند گواهینامه
 • کمك به اجرا، نگهداری و بهبود مداوم سیستم مدیریت OH&S
 • حصول اطمینان با روشهای اجرایی و خط مشی OH&S سازمان
 • اثبات این انطباق به دیگر طرفهای ذینفع

 

OHSAS 18001

ضرورت پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

در محیط های كاری عوامل وجود دارند كه می توانند سلامتی و بهداشت تن و روان آدمی را در معرض خطر قرارداده و آنرا دچار بیماری و یا حادثه سازند ، و چنانچه كنترل این عوامل در یك چهارچوب و قالب سیستماتیك و منظمی انجام نگیرد هر اقدامی ولوگسترده باز هم عقیم خواهد ماند و اكنون OHSAS 18000 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) آمده است تا قالبی را برای سازمان از این حیث فراهم آورد.

مزایای پیاده سازی OHSAS 18001

پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مزایایی در پی دارد كه از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 • نگرش طرح ریزی شده و مستند در رابطه با سلامت و ایمنی
 • ساختار روشن و واضح مدیریت ایمنی و بهداشت كار كه مشخص كننده محدوده مسئولیتها می باشد
 • افزایش آگاهی و دانش كاركنان در ارتباط با موارد ایمنی و بهداشت
 • ایجاد محیطی امن و سالم
 • كاهش ریسك حوادث و بیماریهای شغلی
 • كاهش زمان تلف شده در اثر بیماری و صدمات وارده به كاركنان
 • رعایت قوانین و مقررات مربوطه كه موجب كاهش هزینه های صرف شده برای پرداخت خسارات و پرداخت جریمه های احتمالی می شود
 • اثبات ارزش و جایگاه كاركنان وسایر انسان ها به عنوان مهم ترین سرمایه جامعه
OHSAS 18001

اهداف OHSAS 18001 عبارت است از

۱- ارتقاء و حفظ بالاترین درجه سلامتی جسمی – روحی و اجتماعی برای تمام ذینفعان
۲- پیشگیری از خروج كارگران از شغلشان بدلیل شرایط كاری
۳- محافظت كاركنان و سایر ذینفعان در مقابل ریسك های منتج از فاكتورهای مضر سلامتی
۴- نگهداری كاركنان در محیط كاری كه شرایط فیزیكی و روانی آن پذیرفته شده باشد.
۵- جلوگیری از آسیب هایی که عوارض آن در دراز مدت ظاهر می شود برای پرسنل ، همسایگان ، بازدید کنندگان و… .

چرا OHSAS18000 استاندارد ISO 18000 نیست ؟

این OHSAS 18000 ایزو نمی باشد چون از یک سو کشورهای مختلف در سازمان جهانی استانداردسازی در مورد مفاد آن توافق نداشتند و از سوی دیگر سندیکاهای کارگری با آن مخالفت داشتندچون معتقد هستند که این استاندارد ها نمی تواند تا آن حد کامل باشد تمام الزامات را برای سلامت و ایمنی تامین کنند و ممکن است مورد سواستفاده قرار گیرند.

 

 

 

OHSAS 18001