فهرست استانداردهای ملی پلیمر

 

فهرست استانداردهای ملی مرتبط با لوله و اتصالات پلیمری

استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی اتیلن فاضلاب

استانداردهای ملی پلیمر لوله و اتصالات پلی اتیلن

استاندارد شماره ۹۱۱۶-۱ : پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب ،زهکشی مدفون شده در زیر خاک – قمست اول-الزامات عمومی و مشخصات عملکردی

استاندارد شماره ۹۱۱۶-۲ : پلاستیک ها-لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب ،زهکشی مدفون شده در زیر خاک-قسمت دوم-لوله و اتصالات با سطح داخلی و خارجی صاف،طرحA- ویژگیها

استاندارد شماره ۹۱۱۶-۳ : پلاستیک ها-لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب ،زهکشی مدفون شده در زیر خاک-قسمت دوم-لوله و اتصالات با سطح داخلی صاف و لایه خارجی ساختمند ، طرح B-ویژگیها

استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی اتیلن آب و تحت فشار

استانداردهای ملی پلیمر

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۱ : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت ۱: كلیات

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۲ : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت ۲: لوله ها

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۳ : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت ۳: اتصالات

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۴ : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت ۴: شیرآلات

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۵ : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت ۵: كارایی سامانه

استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۷ : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت ۷: راهنمای ارزیابی انطباق

استانداردشماره ۷۱۷۵-۱ : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ اندازه گیری ابعاد ـ روش آزمون

استانداردشماره ۷۱۷۵-۲ : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ اندازه گیری مقدار دوده ـ روش آزمون

استانداردشماره ۷۱۷۵-۳ : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ اندازه گیری بازگشت حرارتی – روش آزمون

استاندارد شماره ۷۱۷۵-۶ : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ بررسی چگونگی پراکنش دوده ـ روش آزمون

استاندارد شماره ۷۱۷۵-۸ : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی ـ روش آزمون

استاندارد شماره ۱۴۵۶۳ : پلاستیك ها – لوله ها و اتصالات پلاستیكی – ضرایب كاهش فشار در سامانه های خط لوله پلی اتیلن مورداستفاده در دماهای بیش از ۲۰ C̊

استاندارد شماره ۱۲۴۳۹ : لوله های تحت فشار پلی اتیلن( (PE اتصالات مونتاژی با قطعات اتصال مكانیكی – الزامات و روش آزمون فشار پائین داخلی (نشتی به داخل) .

استاندارد شماره ۱۲۴۴۰ : اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تحت فشار پلی اتیلن(PE) – آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی .

استاندارد شماره ۱۳۵۰۲ : اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تحت فشار پلی اتیلن(PE) – آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی و در معرض خمش

استانداردشماره ۱۳۳۱۶ : اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تحت فشار پلی اتیلن(PE) – آزمون مقاومت در مقابل بیرون پریدن.

استانداردشماره ۱۴۴۷۴ : پلاستیک ها- لوله و اتصالات- اتصالات فشاری با محل اتصال مكانیكی برای لوله های تحت فشار پلی اتیلن در سامانه های آبرسانی.

استانداردشماره ۱۳۱۸۳ : لوله و اتصالات پلاستیكی- آماده سازی آزمونه سوار شده بین لوله پلی اتیلن (PE) و اتصال دهنده جوش الكتریكی

استانداردهای ملی لوله و اتصالات UPVC

PEX-pipe-standards-05

استانداردشماره ۱۳۳۶۱-۱ : پلاستیک ها – سیستم لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهكشی تحت فشار مدفون درخاك و بالای سطح زمین – پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت۱ – كلیات

استاندارد شماره ۱۳۳۶۱-۲ : پلاستیک ها – سیستم لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهكشی تحت فشار مدفون درخاك و بالای سطح زمین – پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت۲ – لوله ها

استاندارد شماره ۱۳۳۶۱-۳ : پلاستیک ها – سیستم لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهكشی تحت فشار مدفون درخاك و بالای سطح زمین – پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت۳ – اتصالات

استاندارد شماره ۱۳۳۶۱-۴ : پلاستیک ها – سیستم لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهكشی تحت فشار مدفون درخاك و بالای سطح زمین – پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت۴ – شیرآلات

استاندارد شماره ۱۳۳۶۱-۵ : پلاستیک ها – سیستم لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهكشی تحت فشار مدفون درخاك و بالای سطح زمین- پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت۵ – كارایی سیستم

استاندارد شماره ۹۱۱۸ : پلاستیک ها – لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار – ویژگی ها

استانداردشماره ۷۶۶۸ : پلاستیک ها – لوله، اتصالات پلی وینیل کلرید سخت چگالی- ویژگی ها

استانداردشماره ۷۶۶۹ : پلاستیك ها ـ لوله های زهكشی از جنس پلی وینیل كلرید سخت ـ ویژگی ها و روش های آزمون

استانداردشماره ۷۶۷۰ : پلاستیک ها ـ اتصالات لوله های پلی وینیل کلرید سخت تزریقی در سیستم های فشار قوی ـ فشردگی روش آزمون

استاندارد شماره ۷۲۴۳ : پلاستیک ها ـ لوله های پلی وینیل کلرید کلرینه شده – ویژگیها و روشهای آزمون

استاندارد شماره ۳۲۶۶ : ابعاد اتصالات پلی ونیل كلرید سخت بابوشن ساده برای لوله‌های تحت فشار

استانداردشماره ۳۲۶۶-۱ : پلاستیك ها- اتصالات ساخته شده از پلی وینیل كلراید سخت(PVC-U)، پلی وینیل كلراید كلردار شده (PVC-C) ، یا آكریلونیتریل بوتادی ان استایرن(ABS)با مادگی ساده برای لوله های تحت فشار- قسمت اول: سری های متری

استاندارد شماره ۳۲۶۷ : طول نصب اتصالات پلی ونیل كلرید سخت با بوشن ساده برای لوله‌های تحت فشار

استاندارد شماره ۸۷۶۷ : پلاستیک ها – سامانه های لوله کشی برای کاربردهای صنعتی -آکریلونیتریل بوتا دی ان استیرن – پلی وینیل کلرید سخت و پلی وینیل کلرید کلردار شده- ویژگی های اجزاء و سامانه -سری های متری

استاندارد شماره ۱۰۶۰۸ : پلاستیک ها – لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت-تهیه آزمونه برای تعیین عدد گرانروی و محاسبه عدد k

استاندارد شماره ۱۰۶۰۹ : پلاستیک ها – لوله های پلی وینیل کلرید سخت- مقاومت درمقابل دی کلرومتان در دمای مشخص- روش آزمون

استانداردشماره ۱۹۸۹ : ویژگیها و روش‏های آزمون واشرهای لاستیكی برای آب‏بندی لوله‏های فاضلاب خانگی (از جنس P.V.C. سخت)

استاندارد شماره ۲۴۱۳ : روش تعیین مقدار جذب آب لوله‏های پلی وینیل كلراید PVC سخت

استاندارد شماره ۲۴۱۷ : لوله های پلی وینیل کلراید سخت برای مصارف آب آشامیدنی- قابلیت استخراج سرب و قلع – روش آزمون

استاندارد شماره ۲۴۱۸ : ویژگی و روش اندازه گیری ماتی لوله های پلی ونینیل كلراید سخت

استاندارد شماره ۲۴۱۹ : ویژگی و روش آزمون پایداری لوله‏های پلی وینیل كلرید سخت در مقابل استن

استاندارد شماره ۱۲۹۲۵-۳ : لوله های گرمانرم – مقاومت در برابر مایعات شیمیایی – طبقه بندی – قسمت ۳-لوله های پلی وینیل كلرید بدون مواد نرم كننده (pvc-u) پلی وینیل كلرید مقاوم ضربه (pvc-hi) -پلی وینیل كلرید كلردارشده(pvc-c)

استاندارد شماره ۱۲۶۳۹: پلاستیكها – (پلی وینیل كلرید)- اندازه گیری باقیمانده منومر وینیل كلرید-روش كروماتوگرافی گازی

استاندارد شماره ۲۰۰۱ : آئین كاربرد روش اتصال لوله و وسایل اتصالP.V.C با چسب حلال

استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی پروپیلن آب (PP)

other-pipe-standards-18

استانداردشماره ۶۳۱۴-۱ : پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پلی پروپیلن-قسمت اول-اصول کلی

استانداردشماره ۶۳۱۴-۲ : پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پلی پروپیلن-قسمت دوم-لوله ها-ویژگی ها

استاندارد شماره ۶۳۱۴-۳ : پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد ،گرم و داغ پلی پروپیلن -قسمت سوم -اتصالات -ویژگی ها

استانداردشماره ۶۳۱۴-۵ : پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پلی پروپیلن -قسمت پنجم-همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط کاربری

استاندارد شماره ۶۳۱۴-۷ : پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پلی پروپیلن -قسمت هفتم-راهنما برای ارزیابی انطباق

استانداردشماره ۶۸۴۲ : پلی پروپیلن ـ آئین کار نگهداری و نصب لوله و اتصالات

استانداردشماره ۶۸۴۳-۱ : مواد پلی پروپیلن ـ قالبگیری و روزنرانی بخش اول ـ كد گذاری و ویژگیها

استاندارد شماره ۶۸۴۳-۲ : مواد پلی پروپیلن ـ قالبگیری و روزنرانی بخش دوم : تهیه آزمونه و تعیین ویژگیها

استانداردهای ملی لوله و اتصالات چندلایه

استاندارد شماره ۱۲۷۵۳-۱ : سیستم لوله های چند لایه برای لوله كشی آب سرد و گرم داخل ساختمان – قسمت ۱:اصول كلی

استاندارد شماره ۱۲۷۵۳-۲ : سیستم لوله های چند لایه برای لوله كشی آب سرد و گرم داخل ساختمان – قسمت ۲:لوله ها

استاندارد شماره ۱۲۷۵۳-۳ : سیستم لوله های چند لایه برای لوله كشی آب سرد و گرم داخل ساختمان – قسمت ۲:اتصالات

استاندارد شماره ۱۲۷۵۳-۵ : سیستم لوله های چند لایه برای لوله كشی آب سرد و گرم داخل ساختمان – قسمت ۵:همخوانی مجموعه لوله و اتصال باشرایط كاربری

استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی بوتیلن(PB)

استاندارد شماره ۱۴۴۷۵-۱ : پلاستیك ها – سامانه های لوله گذاری پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی بوتیلن-(PB) قسمت۱: كلیات

استاندارد شماره ۱۴۴۷۵-۲ : پلاستیك ها – سامانه های لوله گذاری پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی بوتیلن-(PB) قسمت۲: لوله ها

استاندارد شماره ۱۴۴۷۵-۳ : پلاستیك ها – سامانه های لوله گذاری پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی بوتیلن-(PB) قسمت۳: اتصالات

استاندارد شماره ۱۴۴۷۵-۵ : پلاستیك ها – سامانه های لوله گذاری پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی بوتیلن-(PB) قسمت۵: كارایی سامانه

استاندارد شماره ۱۴۴۷۵-۷ : پلاستیك ها – سامانه های لوله گذاری پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی بوتیلن-(PB) قسمت۷: راهنمای ارزیابی انطباق

استانداردهای ملی لوله و اتصالات پكس (PE-X)

استاندارد شماره ۱۳۲۰۵-۱ : پلاستیك ها – سیستم های لوله كشی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن با پیوند عرضی-(PE_X) قسمت۱: اصول كلی

استاندارد شماره ۱۳۲۰۵-۲ : پلاستیك ها – سیستم های لوله كشی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن با پیوند عرضی-(PE_X) قسمت۲: لوله ها

استاندارد شماره ۱۳۲۰۵-۳ : پلاستیك ها – سیستم های لوله كشی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن با پیوند عرضی-(PE_X) قسمت۳: اتصالات

استاندارد شماره ۱۳۲۰۵-۵ : پلاستیك ها – سیستم های لوله كشی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن با پیوند عرضی-(PE_X) قسمت۵: همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط كاربری

استانداردهای ملی لوله و اتصالات PE-RT

استانداردهای ملی لوله و اتصالات پكس (PE-X)

استاندارد شماره ۱۳۲۵۲-۱ : پلاستیك ها – سیستم لوله كشی پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن مقاوم در برابر دمای بالا -(PE_RT) قسمت۱: اصول كلی

استاندارد شماره ۱۳۲۵۲-۲ : پلاستیك ها – سیستم لوله كشی پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن مقاوم در برابر دمای بالا -(PE_RT) قسمت۲: لوله ها- ویژگی ها

استاندارد شماره ۱۳۲۵۲-۳ : پلاستیك ها – سیستم لوله كشی پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن مقاوم در برابر دمای بالا -(PE_RT) قسمت۳: اتصالات- ویژگی ها

استاندارد شماره ۱۳۲۵۲-۵ : پلاستیك ها – سیستم لوله كشی پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن مقاوم در برابر دمای بالا -(PE_RT) قسمت۵: همخوانی مجموعه لوله و اتصالات با شرایط كاربری – ویژگی ها

استانداردهای ملی لوله و اتصالات PVC-C

استاندارد شماره ۱۳۲۵۱-۵ : پلاستیك ها – سیستم لوله كشی پلاستیكی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی وینیل كلراید كلرینه شده -(PVC_C) قسمت۵: همخوانی مجموعه لوله و اتصالات با شرایط كاربری – ویژگی ها

استانداردهای ملی آب بندی ،آببندها و درزگیرهای پلیمری

استاندارد شماره ۷۴۹۱-۱: آببندهای الاستومری – آببندهای محل اتصال خطوط لوله آب و فاضلاب – قسمت اول: آببندهای لاستیكی ولكانیده – ویژگی ها و روشهای آزمون

استاندارد شماره ۷۴۹۱-۲: درزگیرهای لاستیكی – الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد مصرف در كاربردهای آب و فاضلاب – قسمت۲:ترموپلاستیك الاستومرها

استاندارد شماره ۷۴۹۱-۳ : درزگیرهای لاستیكی – الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد مصرف در كاربردهای آب و فاضلاب – قسمت۳:لاستیك ولكانیده اسفنجی

استاندارد شماره ۷۴۹۱-۴ : درزگیرهای لاستیكی – الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد مصرف در كاربردهای آب و فاضلاب – قسمت۴:پلی یورتان ریخته گری

استاندارد شماره  ۱۱۴۳۴ : پلاستیک ها- سیستم های لوله كشی پلاستیكی گرمانرم برای كاربردهای ثقلی- آب بندی- روش آزمون

استاندارد شماره ۱۲۵۷۵ : پلاستیك ها – سیستم های لوله كشی برای كاربردهای ثقلی مدفون در خاك– تعیین عدم نشتی محل های اتصال دارای واشر درزگیر لاستیكی –روش آزمون

استاندارد شماره ۱۲۵۷۶ : پلاستیك ها – محلهای اتصال برای سیستم های لوله كشی فاضلاب ثقلی مدفون در خاك –تعیین كارآیی بلند مدت درزگیری واشرهای ترموپلاستیك الاستومر از طریق تخمین فشار درزگیری – روش آزمون

استاندارد شماره ۱۲۷۲۹ : پلاستیك ها –سیستم های لوله كشی و كانال كشی- محل های اتصال برای كاربردهای ثقلی مدفون در خاك –تعیین كارآیی بلند مدت درزگیری محل اتصال حاوی واشرهای لاستیكی از طریق تخمین فشار درزگیری – روش آزمون

استانداردهای ملی مباحث بهداشتی لوله ها و اتصالات پلیمری

استانداردهای ملی مباحث بهداشتی لوله ها و اتصالات پلیمری

استاندارد شماره ۷۱۷۱-۱ : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ بخش اول: ویژگیها

استاندارد شماره ۷۱۷۱-۲-۱ : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت دوم: روش های آزمون- بخش ۲-۱ : آزمونه ها

استاندارد شماره ۷۱۷۱-۲-۲-۱ : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت دوم: روش های آزمون- بخش ۲-۲ : بو و طعم آب- بخش ۲-۲ -۱ : كلیات روش آزمون

استاندارد شماره ۷۱۷۱-۲-۲-۲ : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت دوم: روش های آزمون- بخش ۲-۲ : بو و طعم آب- بخش ۲-۲ -۲ : روش آزمون بو و طعمی كه توسط شیلنگ ها و لوله های چندلایه وارد آب می شود.

استاندارد شماره ۷۱۷۱-۲-۲-۳ : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت دوم: روش های آزمون- بخش ۲-۲ : بو و طعم آب- بخش ۲-۲ -۳ : روش آزمون بو و طعمی كه توسط شیلنگ ها وارد آب انتقالی برای تهیه غذا و نوشیدنی می شود.

استاندارد شماره ۷۱۷۱-۲-۴ : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت دوم: روش های آزمون- بخش ۲-۴ : آزمون رشد میكروارگانیسم های آبی

استاندارد شماره ۷۱۷۱-۲-۵ : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت دوم: روش های آزمون- بخش ۲-۵ : استخراج موادی كه می توانند سلامت عمومی را به خطر اندازد.

استاندارد شماره ۷۱۷۱-۲-۶ : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت دوم: روش های آزمون- بخش ۲-۶ : استخراج فلزات.

استاندارد شماره ۷۱۷۱-۳ : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت سوم: آزمون های دمای بالا.

استاندارد شماره ۷۱۷۱-۴ : كیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر كیفیت آب ـ قسمت چهارم: روش شناسایی مواد آلی قابل استخراج به روش GCMAS.

استاندارد شماره ۱۲۱۴۳ : پلاستیك ها- سیستم های لوله كشی انتقال آب برای مصارف انسان- ارزیابی مهاجرت-اندازه گیری مقدار مهاجرت لوله و اتصالات و رابط ها

استاندارد شماره ۱۳۷۳۷-۱ : پلاستیك ها- مواد و كالاهای در تماس با مواد غذایی- قسمت۱:راهنمای انتخاب شرایط وروش های
آزمون برای مهاجرت كلی

استاندارد شماره ۱۳۷۳۷-۱۲ : مواد و كالاهای در تماس با مواد غذایی- پلاستیك ها – قسمت۱۲: مهاجرت كل در دماهای پایین- روش آزمون

استانداردهای ملی آدم رو ها و اتاقك های بازدید پلیمری

استانداردهای ملی آدم رو ها و اتاقك های بازدید پلیمری

استاندارد شماره ۱۴۱۴۸ : پلاستیك ها -سامانه های لوله گذاری برای شبكه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهكشی ثقلی مدفون در خاك -پی وی سی سخت (pvc-u) پلی پروپیلن (PP) ، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی اتیلن (PE) – ویژگی های آدم روها و اتاقك های بازدید در مناطق ترافیكی و تاسیسات زیرزمینی.

استاندارد شماره ۱۴۳۸۷ :موضوع پلاستیك ها -سامانه های لوله گذاری برای شبكه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهكشی ثقلی مدفون در خاك -پی وی سی سخت (pvc-u) پلی پروپیلن (PP) ، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی اتیلن (PE) – الزامات طراحی آدم روها و اتاقك در مناطق ترافیكی و تاسیسات زیرزمینی

استاندارد شماره ۱۲۰۲۷ : پلكان های فلزی آدم روبرای شبكه های فاضلاب و تجهیزات زیرزمینی- الزامات، نشانه گذاری و روش های آزمون و ارزیابی انطباق

استاندارد شماره ۱۳۹۸۷ : سیستم های لوله كشی ترموپلاستیك جهت زهكشی و دفع فاضلاب زیرزمینی به صورت ثقلی- مجراهای ترموپلاستیك یا لوله های عمودی جهت دریچه های بازدید و آدم رو-تعیین سختی طوق

استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری مورد استفاده در تخلیه فاضلاب ساختمان ها

استانداردشماره ۹۱۱۹ : پلاستیک ها – لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان – ویژگی ها

استاندارد شماره ۱۳۸۲۲-۱ : پلاستیك ها- لوله -اتصالات و سیستم لوله كشی پلی پروپیلن (pp)مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان – قسمت ۱-ویژگیها

سایر استانداردهای ملی مرتبط با استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری

سایر استانداردهای ملی مرتبط با استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری

استاندارد شماره ۳۵۷ : پلاستیك ها- تعیین خواص خزشی

استاندارد شماره ۶۵۴ : لاستیك ـ روش اندازه گیری سختی – لاستیك ولكانیزه یا گرمانرم ـ روش آزمون

استاندارد شماره ۷۳۰ : كائوچو ـ روش تعیین دما، رطوبت و زمان لازم – برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون

استاندارد شماره ۷۶۴ : لاستیک ولکانیزه یا ترموپلاستیک تعیین خواص تنش کرنش کششی ـ روش آزمون

استاندارد شماره ۹۱۱ : پلاستیك ها- تعیین جذب آب

استاندارد شماره ۹۱۲ :  مواد پلاستیك اندازه گیری مقدار استات وینیل دركوپولیمرهای كلرید وینیل استات

استاندارد شماره ۱۰۵۳ : آب آشامیدنی – ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی

استاندارد شماره ۱۷۲۸ : آب – مورد استفاده در آزمایشگاه تجزیه- ویژگیها و روش های آزمون

استاندارد شماره ۱۹۹۳ : روش اندازه‏گیری سختی پلاستیك ها بوسیله سختی سنج ( سختی شور )

استاندارد شماره ۲۰۰۲ : آئین كاربرد نصب لوله های تحت فشار ترموپلاستیك در زیر خاك

استاندارد شماره ۲۱۱۶ : روش تعیین دمای نرمی ویكات ترموپلاستیكها

استاندارد شماره ۲۱۱۷ : پلاستیك ها – شرایط محیطی استاندارد برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون

استاندارد شماره: ۲۴۱۲ : روش اندازه گیری ابعاد لوله های پلاستیكی

استاندارد شماره ۲۴۱۴ : پلاستیك ها ـ لوله و اتصالات گرمانرم – تعیین دمای نرمی ویكات ـ روش آزمون

استاندارد شماره ۲۷۰۰ : اعداد ترجیحی و سری اعداد ترجیحی

سایر استانداردهای ملی مرتبط با استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری

استاندارد شماره ۴۸۵۶ : نامگذاری لاستیك ها و اتكسها

استاندارد شماره ۴۹۴۶ : نمادها و علائم اختصاری پلاستیك ها

استاندارد شماره ۵۵۳۶ : عملیات آماده سازی پلاستیك ها برای آزمایش

استاندارد شماره ۶۹۸۰ : پلاستیك‎ها ـ تعیین نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) و نرخ جریان حجمی مذاب (MVR) گرمانرم ها- روش آزمون

استاندارد شماره ۶۹۸۱ : پلاستیک‎ها ـ تعیین مقاومت ضربه به روش IZOD

استاندارد شماره ۶۹۸۲ : پلاستیک ها- مواد گرمانرم – تعیین دمای نرمی وایکات-(VST) روش آزمون

استاندارد شماره ۶۹۸۴-۱ : پلاستیک ها تعیین رفتار خزشی قسمت۱: خزش کششی_روش آزمون

استاندارد شماره ۶۹۸۴-۲ : پلاستیک ها تعیین رفتار خزشی قسمت۲: خزش خمشی با استفاده از بارگذاری سه نقطه ای_ روش آزمون

استاندارد شماره ۷۰۹۰-۱ : پلاستیک ها – روش های تعیین چگالی پلاستیك های غیر اسفنجی-قسمت اول: روش غوطه وری، روش پیكنومتر ساده و روش تیتراسیون

استاندارد شماره :۷۰۹۰-۲ : پلاستیک ها – روش های تعیین چگالی پلاستیك های غیر اسفنجی-قسمت دوم: روش ستون گرادیان چگالی

استاندارد شماره ۷۰۹۰-۳ : پلاستیک ها – روش های تعیین چگالی پلاستیك های غیر اسفنجی-قسمت سوم: روش پكنومتر گازی

استاندارد شماره ۷۱۸۵ : پلیمرها- راهنمای آنالیز و شناسایی

استاندارد شماره ۷۱۸۶-۶ : پلاستیک ها- گرماسنجی روبشی تفاضلی –(DSC) تعیین زمان القاء اکسایش OIT)همدما) و دمای القاء اکسایش OIT)دینامیكی)

استاندارد شماره ۷۱۸۷ : پلیمرها- تعیین ظرفیت گرمایی ویژه به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی-روش آزمون

استاندارد شماره ۷۱۸۸ : پلیمرها- تعیین میزان خلوص به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی-روش آزمون

سایر استانداردهای ملی مرتبط با استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری

استاندارد شماره ۷۱۸۹ : پلیمرها- تعیین میزان آنتالپی ذوب و تبلور به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی-روش آزمون

استاندارد شماره ۷۲۴۲ : پلاستیك ها – تعیین اثرات غوطه وریدر مایعات شیمیایی-روش های آزمون

استاندارد شماره ۷۶۰۵ : لاستیک ولکانیده یا گرمانرم تعیین مانایی فشاری در دماهای محیط ، بالا یا پایین روش آزمون

استاندارد شماره ۷۶۰۶ : لاستیك ولكانیده یا گرمانرم- تعیین اثر مایعات ـ روش آزمون

استاندارد شماره ۷۶۷۱ : پلاستیك ها ـ لوله های گرما نرم اندازه گیری برگشت طولی ـ روش آزمون

استاندارد شماره ۸۱۴۳ : پلیمرها- پلاستیک – اندازه گیری خواص مکانیکی – دینامیکی به روش خمش سه نقطه ای – روش آزمون

استاندارد شماره ۸۱۴۴ : پلیمرها- تعیین دماهای انتقال به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی – روش آزمون

استاندارد شماره ۸۱۴۵ : پلیمرها- آنالیز کمی به روش گرماوزن سنجی – روش آزمون

استاندارد شماره ۸۳۹۰ : پلیمرها – تعیین دمای انتقال شیشهای به روش آنالیز دینامیکی مکانیکی – روش آزمون

استاندارد شماره ۸۳۹۱ : پلیمرها – آنالیز و شناسایی مقدماتی – روش آزمون

استاندارد شماره ۸۳۹۲ : پلیمرها – لاستیک خام – تعیین شاخص تورم، ژل و ویسکوزیته محلول رقیق – روش آزمون

استاندارد شماره ۸۳۹۳ : پلیمرها – پلاستیک ها – تعیین محتوی ژل و نسبت تورم پلاستیک های اتیلنی شبکه ای شده – روش آزمون

استاندارد شماره ۸۵۰۳ : پلیمرها- ساختار مولکولی-روش طیف زیر قرمز

استاندارد شماره ۸۵۰۴ : پلیمرها- پلاستیک ها- تعیین انبساط حرارتی خطی به روش آنالیز ترمومكانیكی – روش آزمون

استاندارد شماره ۸۵۰۵ : پلیمرها- پلاستیک ها- تعیین خواص دینامیکی- مکانیکی در حالت فشاری- روش آزمون

استاندارد شماره ۸۵۰۶ : پلیمرها-پلاستیک ها- تعیین متوسط وزنی وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی- کروماتوگرافی ژل تراوایی- روش آزمون

سایر استانداردهای ملی مرتبط با استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری

استاندارد شماره ۸۵۰۷ : پلیمرها – تعیین متوسط وزنی وزن مولکولی با استفاده از پخش نور- روش آزمون

استاندارد شماره ۹۴۹۵ :لاستیک – دستوراالعمل های انبار داری محصولات لاستیکی

استاندارد شماره: ۱۰۶۰۷ : پلاستیک ها – لوله های پلاستیکی گرمانرم -تعیین انعطاف پذیری حلقوی

استاندارد شماره :۱۰۶۱۰ : پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم صاف برای انتقال سیالات- ابعاد و رواداری ها

استاندارد شماره: ۱۱۳۷۳-۲ : پلاستیک ها- نمادها و علائم اختصاری-قسمت دوم: پركننده ها و تقویت كننده ها

استاندارد شماره: ۱۱۳۷۳-۳ : پلاستیک ها- نمادها و علائم اختصاری-قسمت سوم: نرم كننده ها

استاندارد شماره ۱۱۳۷۳-۴ : پلاستیک ها- نمادها و علائم اختصاری-قسمت چهارم: بازدارنده های اشتعال

استاندارد شماره ۱۱۴۳۵ : پلاستیک ها- سیستم های لوله كشی پلاستیكی گرمانرم برای تخلیه فاضلاب مایع وجامد- تعیین مقاومت در مقابل چرخه حرارتی در دمای بالا- روش آزمون

استاندارد شماره ۱۱۴۳۶ : پلاستیک ها- لوله پلاستیكی گرمانرم- تعیین سفتی حلقوی- روش آزمون

استاندارد شماره ۱۱۴۳۷ : پلاستیک ها- لوله پلاستیكی گرمانرم- تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش پلكانی- روش آزمون

استاندارد شماره ۱۱۴۳۸ : پلاستیک ها- لوله پلاستیكی گرمانرم- تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش ساعت گرد- روش آزمون

استاندارد شماره ۱۱۴۳۹ : پلاستیک ها- لوله پلاستیكی گرمانرم- تعیین نسبت خزش- روش آزمون

استاندارد شماره ۱۱۴۴۰ : پلاستیک ها- سیستم های لوله كشی پلاستیكی گرمانرم برای تخلیه فاضلاب مایع وجامد- هوابندی- روش آزمون

استاندارد شماره ۱۲۱۷۵ : لوله های پلاستیكی و سیستم های لوله كشی- اتصالات گرمانرم قالب گیری شده به روش تزریق- روش های ارزیابی چشمی اثرات گرمایش

استاندارد شماره ۱۲۱۸۱-۱ : پلاستیك ها – لوله ها، اتصالات و سیستم های مونتاژ شده برای انتقال سیالات-تعیین مقاومت در برابر فشار داخلی- قسمت ۱: روش كلی

استاندارد شماره ۱۲۱۸۱-۲ : پلاستیك ها – لوله ها، اتصالات و سیستم های مونتاژ شده برای انتقال سیالات-تعیین مقاومت در برابر فشار داخلی- قسمت ۲: تهیه آزمونه های لوله

سایر استانداردهای ملی مرتبط با استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری

استاندارد شماره ۱۲۱۸۱-۳ : پلاستیك ها – لوله ها، اتصالات و سیستم های مونتاژ شده برای انتقال سیالات-تعیین مقاومت در برابر فشار داخلی- قسمت ۳: تهیه اجزاء

استاندارد شماره ۱۲۱۸۱-۴ : پلاستیك ها – لوله ها، اتصالات و سیستم های مونتاژ شده برای انتقال سیالات-تعیین مقاومت در برابر فشار داخلی- قسمت ۴: تهیه سیستم های مونتاژ شده

استاندارد شماره ۱۲۳۱۲-۱ : پلاستیك ها- تعیین مقاومت در برابر ترك خوردگی در اثر تنش محیطی(ESC)- قسمت اول: راهنمای كلی

استاندارد شماره ۱۲۳۱۲-۲ : پلاستیك ها- تعیین مقاومت در برابر ترك خوردگی در اثر تنش محیطی(ESC)- قسمت ۲: روش بار كششی ثابت

استاندارد شماره ۱۲۳۱۲-۳ : پلاستیك ها- تعیین مقاومت در برابر ترك خوردگی در اثر تنش محیطی(ESC)- قسمت سوم: روش نوار خم شده

استاندارد شماره ۱۲۳۱۲-۴ : پلاستیك ها- تعیین مقاومت در برابر ترك خوردگی در اثر تنش محیطی(ESC)- قسمت چهارم : روش فشردن گلوله یا میله

استاندارد شماره ۱۲۳۱۲-۵ : پلاستیك ها- تعیین مقاومت در برابر ترك خوردگی در اثر تنش محیطی(ESC)- قسمت۵ : روش تغییر شكل كششی ثابت

استاندارد شماره ۱۲۳۱۲-۶ : پلاستیك ها- تعیین مقاومت در برابر ترك خوردگی در اثر تنش محیطی(ESC)- قسمت۵ : روش نرخ كرنش آهسته

استاندارد شماره ۱۲۳۲۲-۱ : پلاستیك ها – لوله هاپلاستیكی گرمانرم برای انتقال سیالات-قطر خارجی اسمی و فشار اسمی- قسمت اول: سری های متری

استاندارد شماره ۱۲۴۳۱ : شیر های صنعتی- شیرهای توپی ازمواد ترموپلاستیك

استاندارد شماره ۱۲۹۲۵-۱ : لوله های گرمانرم- مقاومت در برابر مایعات شیمیایی-طبقه بندی- قسمت۱:روش آزمون غوطه وری

استاندارد شماره ۱۲۹۲۵-۲ : لوله های گرمانرم- مقاومت در برابر مایعات شیمیایی-طبقه بندی- قسمت۲:لوله های پلی اولفین

استاندارد شماره ۱۳۰۶۵ : لوله های پلی اولفینی برای انتقال سیالات – تعیین مقاومت در برابر انتشار ترك- روش آزمون برای رشد آهسته ترك بر روی لوله های شكاف دار

استانداردهای ملی باطل شده و جایگزین شده مرتبط با لوله و اتصالات پلیمری

سایر استانداردهای ملی مرتبط با استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری

استانداردشماره ۱۳۳۱ : پلاستیك ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی- ویژگی ها
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۲ می باشد .

استانداردشماره ۷۱۷۴ : پلاستیك ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف – ویژگی ها
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره ۱۴۴۲۷-۱ می باشد .

استانداردشماره ۷۱۷۵-۴ : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ ارزیابی مقاومت و رفتار تركیدگی لوله ها در مقابل فشار داخلی ـ روش آزمون
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره ۱۲۱۸۱-۱ می باشد .

استانداردشماره ۷۱۷۵-۵ : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ اندازه گیری مقدار دوده ـ روش آزمون
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره ۷۰۹۰-۱ و شماره ۷۰۹۰-۲ و شماره ۷۰۹۰-۳ می باشد .

استانداردشماره۷۱۸۶ : پلیمرها- تعیین زمان القا اکسایش پلی الفین ها به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی-روش آزمون
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره ۷۱۸۶-۶ می باشد .

استانداردشماره ۲۱۷۸ : روشهای نمونه‌برداری و آزمون لوله‌های پلی‌اتیلن برای آبرسانی
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره ۷۱۷۵-۱ و شماره ۷۱۷۵-۲ و شماره ۷۱۷۵-۳ می باشد .

استانداردشماره ۹۱۱۷ : پلاستیک ها – لوله های پلی وینیل کلرید سخت- – (PVC-U)مورد مصرف در آبرسانی ویژگی ها
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره ۱۳۳۶۱-۱و شماره۱۳۳۶۱-۲ می باشد .

استانداردشماره ۶۸۳۸ :*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره ۱۳۳۶۱-۳ می باشد .

استانداردشماره ۶۸۳۹ : اتصالات پلی وینیل كلرید سخت بابوشن ساده برای لوله های تحت فشار ـ روشهای آزمون
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره ۱۳۳۶۱-۳ می باشد .

استانداردشماره ۳۴۱ : ویژگی و روشهای آزمون لوله‏های پلی وینیل كلرید سخت برای انتقال آب آشامیدنی
*این استاندارد باطل و جایگزین آن استاندارد شماره ۹۱۱۷ بوده كه استاندارد شماره ۹۱۱۷ نیز باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره ۱۳۳۶۱-۱ و شماره ۱۳۳۶۱-۲ می باشد .

استانداردشماره ۲۴۰۷ : ابعاد، فشار اسمی لوله‏های پلاستیكی از جنس پلی وینیل كلرید سخت
*این استاندارد باطل و جایگزین آن استاندارد شماره ۹۱۱۷ بوده كه استاندارد شماره ۹۱۱۷ نیز باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره ۱۳۳۶۱-۱ وشماره ۱۳۳۶۱-۲ می باشد .

other-pipe-standards-17.jpg

استانداردشماره ۲۴۰۸ : پلاستیك ها ـ لوله های پلی وینیل كلرید سخت ویژگی ها و روش های آزمون
*این استاندارد باطل و جایگزین آن استاندارد شماره ۹۱۱۷ بوده كه استاندارد شماره ۹۱۱۷ نیز باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره ۱۳۳۶۱-۱ وشماره ۱۳۳۶۱-۲ می باشد .

استانداردشماره ۲۴۰۹ : ویژگیها و روشهای آزمون لوله‌ها و اتصالات از جنس پلی‌وینیل کلراید سخت برای خط لوله داخل ساختمان
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره ۹۱۱۹ می باشد .

استانداردشماره ۲۴۱۰ : ویژگیها و روشهای آزمون لوله و اتصالات پلاستیکی از جنس پلی‌وینیل کلراید سخت با پوشش فرورونده خط لوله فاضلاب
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره ۹۱۱۸ می باشد .

استانداردشماره ۲۴۱۱ : روش تعیین مقاومت لوله های سخت پلاستیكی از جنس پلی وینیل كلرید در مقابل مواد شیمیائی
*این استاندارد باطل شده وجایگزین آن استانداردهای شماره۱۲۹۲۵-۱و شماره ۱۲۹۲۵-۲ وشماره ۱۲۹۲۵-۳ و شماره ۱۲۹۲۵-۴ می باشد .

استانداردشماره ۶۳۱۲ : لوله های پلی پروپیلن نوع ۱و۲و۳ – ابعاد
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره ۶۳۱۴-۱ وشماره ۶۳۱۴-۲ می باشد .

استانداردشماره ۶۳۱۴ : لوله های پلی پروپیلن نوع ۱و۲و۳ – ویژگیها
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره ۶۳۱۴-۱ و شماره ۶۳۱۴-۲ می باشد .

سایر استانداردهای ملی مرتبط با استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری

استانداردشماره ۶۳۱۶ : لوله های پلی پروپیلن- روش آزمون
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره ۶۳۱۴-۱ و شماره ۶۳۱۴-۲ می باشد .

استانداردشماره ۷۴۷۵ : پلاستیک – اتصالات لوله های پلی پروپیلن
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره ۶۳۱۴-۳ می باشد .

استانداردشماره ۴۳۲۶ : علائم اختصاری پلاستیک ها- پر کننده ها
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره۱۱۳۷۳-۲ می باشد .

استانداردشماره ۴۳۲۵ : علائم اختصاری پلاستیک ها- نرم كننده ها
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره ۱۱۳۷۳-۳ می باشد .

استانداردشماره ۱۹۸۸ : ویژگیها و روشهای آزمون واشرهای لاستیکی برای آب‌بندی لوله‌های آب بخار، گاز، فاضلاب و هیدروکربورهای مایع
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره ۷۴۹۱-۱ می باشد .

استانداردشماره ۱۹۸۹ : ویژگیها و روشهای آزمون واشرهای لاستیکی برای آب‌بندی لوله‌های فاضلاب خانگی( از جنس P.V.Cسخت)
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره ۷۴۹۱-۱می باشد .

استانداردشماره ۷۰۹۳ : پلاستیك ها – لوله های پلی بوتیلن (PB): ویژگیها و روش های آزمون
*این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردهای شماره۱۴۴۷۵-۲ می باشد .

سایر استانداردهای ملی مرتبط با استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلیمری