آزمایشگاه کنترل کیفیت

هدف از تأسیس انجام آزمون های مرتبط با مواد اولیه و لوله های پلی اتیلنی برای مشتریان داخلی و خارجی می باشد.

آزمایشگاه کنترل کیفیت