عمق آب دریای خزر هم کاهش یافت/ سطح آب دریا یک متر پایین رفت