وضعیت برداشت آب از مخازن سدها / ذخایر موجود افزایش یافت