فروچاله ها این باربه سراغ دریاچه مهارلو رفتند/ پای خشکسالی در میان است