ذخیره سد زاینده‌رود افزایش یافت/ هنوز ۸۰ درصد مخزن خالی است