کم‌آبی دامن تالاب‌های آلاگل، ‌آلماگل و آجی‌گل را هم گرفت