ذخایر آب شمال کشور ۶۰ درصد کم شد/ وضعیت منابع آب ۶ حوضه آبریز