وضعیت ذخیره آب در مخازن سدها/ موجودی آب ۱۹٫۵ میلیاردمترمکعب شد