۷۸ درصد دشت‌ها در آستانه نابودی/ کابوس تداوم بحران آب و خشکسالی