برداشت آب شرب از سفره‌های ممنوعه/ افت شدید تراز آب در دشت‌ها