جزئیات ۱۰ دوره خشکسالی در ایران/ استانهایی که در وضعیت هشدار خشکسالی قرار دارند