طرح تفکیک آب بهداشتی و شرب جدی است/ ۲۳ میلیون نفر درگیر تنش آبی