سدسازی غیراصولی و برداشت بی‌رویه از آب عامل اصلی خشکسالی است