وضعیت ذخایر آب در سدهای کشور/ آب ورودی به سدها کاهش یافت