۴ سد در خراسان جنوبی خالی شد / بحران آب در کویر لوت