قحطي مديريت همگرايانه در بحبوحه خشكسالي خراسان شمالی