شرایط برای زیست موجودات در آب دریاچه مهارلو از بین رفته است