فرماندار تاکید کرد: ضرورت مدیریت منابع آبی در دشت شهرکرد