به صدادرآمدن زنگ هشدار در ۱۴ دشت از ۳۵ دشت استان سمنان