تأمین آب شرب ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت روستایی کشور