اجرای طرح‌های توسعه روستایی باعث معکوس شدن روند مهاجرت شده است