آغاز عملیات اجرای پروژه انتقال آب در تیران و کرون اصفهان