برنامه ششم می‌تواند تحول عظیمی در مسائل زیست‌محیطی ایجاد کند