استاندار در بازدید از تصفیه خانه شماره ۲ اهواز خبرداد