پیشرفت ۶۰ درصدی طرح انتقال آب سد گاوشان به شهر کرمانشاه