ضرورت حرکت از سمت کشاورزی سنتی به مدرن و مکانیزه در آذربایجان‌غربی