طرح تامین آب ۲۵۰۰۰هکتار از زمینهای کهگیلویه و چرام اجرایی می شود