ورود فقط ۲۰ درصد حجم نزولات آسمانی به منابع زیرزمینی