هنوز با وجود افزایش بارش‌ها از خشکسالی خارج نشده‌ایم