رودهای کوچک توانایی تغذیه زاینده‌رود در سرچشمه را ندارند