مطالعات میدانی انتقال آب از وان به دریاچه ارومیه در حال انجام است