آغاز مرحله اول رهاسازی آب سدها/ مخازن به روی دریاچه ارومیه باز شد