عطش دریاچه ارومیه رفع نشد/ نگین آذربایجان هرروز تشنه‌تر از دیروز