زرینه‌رود برای احیا دریاچه ارومیه به سیمینه‌رود متصل شد