سناریویی تلخ در انتظار ۲ میلیارد ساکن نیمکره شمالی