۲۰ مشکل اصلی فارس توسط اتاق فکر و نخبگان استان شناسایی شد