ظرفیت سدسازی در ایران تکمیل شد/ ورود آب قابل شرب به خلیج‌فارس