برداشت بیش از حد منابع آبی باعث خشک شدن دریاچه ارومیه شده است