آغاز سال آبی جدید بدون بارش/ احتمال خروج کشور از خشکسالی