پساب های صنعتی شهرک اشتهارد به آب کشاورزی تبدیل می شود