داستان حق آبه‌هایی که سد شدند/اراضی کشاورزی کام زمین را می‌خشکاند