سفره‌های زیرزمینی جم فقیر شدند/ آبخیزداری ناجی سرزمین‌ تشنه