۲۳طرح فناورانه برای عبور از بحران آب/ گره خشکسالی در دستان محققان