دست و دلبازی شبکه‌های فرسوده در بحران آب/ سقف اعتبارات چکه می‌کند