جازموریان خشکید آسمان تیره شد/ اینجا خاک نفس می‌کشیم