پس لرزه‌های خشکیدن چشمه‌های چندهزارساله/ «طاقبستان» جهانی نمی‌شود