خطر نابودی در کمین نخل‌های دشتستان/ حیات نخیلات تحت تاثیر بی‌آبی