تدابیر تابستانی تامین آب در پایتخت/ فصل کاهش ذخایر آب سدها رسید